ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ
“Modeling living systems from macroscopic and molecular approaches: Specific case studies of chemical morphogenesis and non-bonded interactions”
โดย ผศ. ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาครับ

By manager