ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ
“Metabolomics and Systems Biology for the Development of Human Vaccines”
โดย ดร.ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้อง A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 19 เมษายน พศ. 2562 ที่ผ่านมาครับBy manager