ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต หลักสูตรนานาชาติ(ดูรายละเอียด)

Doctor of Philosophy Program in Translational Medicine (International Program)

โดยอาจารย์ ดร. พญ. ณฐินี จินาวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต หลักสูตรนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (multidisciplinary) บูรณาการความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical science) มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นแพทย์นักวิจัย (physician scientists) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เวชศาสตร์ปริวรรต (translational research scientists) และ นักวิจัยและพัฒนาที่สังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชน (R&D scientists) ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนางานวิจัยที่เชื่อมโยงความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก เพื่อพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ (from bench to bedside to community)”


ความเป็นมาความสำคัญของหลักสูตร

เวชศาสตร์ปริวรรต เป็นชื่อภาษาไทยที่ราชบัณฑิตสถานได้ให้ความหมายมากับคำว่า Translational Medicine ซึ่งเป็นสาขาวิชาแรกและวิชาเดียวที่เปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา ๔ ปีนับจาก พ.ศ.๒๕๕๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (multidisciplinary) บูรณาการความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical science) มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นแพทย์นักวิจัย (physician scientists) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เวชศาสตร์ปริวรรต (translational research scientists) และ นักวิจัยและพัฒนาที่สังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชน (R&D scientists) ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนางานวิจัยที่เชื่อมโยงความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก เพื่อพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ (from bench to bedside to community) ในหลักสูตรฯ จะเน้นการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่พบในทางคลินิก โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science research) งานวิจัยทางคลินิก (clinical research) และงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ (translational research)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) กับการเกิดโรค
  2. สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก (clinical science)
  3. สามารถทำวิจัยโดยเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัย และออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่เกิดขึ้นในทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง
  4. สามารถทำงานเชื่อมโยงกับแพทย์ที่ทำงานด้านคลินิก, แพทย์นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ, นักชีวสารสนเทศ (bioinformatician), วิศวกรการแพทย์ (biomedical engineering) และบุคลากรที่ทำงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเวชศาสตร์ปริวรรต

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic research) กับงานวิจัยทางคลินิก (clinical research) โดยมีเป้าหมายเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและมีความสนใจทำงานวิจัยทางเวชศาสตร์ปริวรรต
  2. โรงพยาบาลรามาธิบดีมีผู้ป่วยหลากหลายและมีตัวอย่างทางคลินิก เช่น เลือดและสารคัดหลั่ง ชิ้นเนื้อของผู้ป่วยที่เหลือจากการใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค ทำให้มีความพร้อมในการทำวิจัยด้านเวชศาสตร์ปริวรรตสูง การทำงานวิจัยที่ใช้ตัวอย่างทางคลินิกจะช่วยให้เกิดความเข้าใจปัญหาทางคลินิกได้อย่างลึกซึ้งและสามารถตอบโจทย์งานวิจัยได้ตรงเป้า
  3. เป็นทางเลือกสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ ที่มีความสนใจในการทำวิจัยเชื่อมโยงระหว่าง basic research กับ clinical research และต้องการศึกษาต่อ


ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ , งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2441 4125 ต่อ 112 – 113 ,208 -210