Month: April 2019

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "Metabolomics and Systems Biology for the Development of Human Vaccines"

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “Metabolomics and Systems Biology for the Development of Human Vaccines” โดย ดร.ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง A108…