Other Projects

(1.) Home-based Physical Therapy for Elderly (ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยโดยวิธีกายภาพบำบัดด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล):

Version 1:
Screen Shot 2559-08-21 at 5.16.53 PM        Screen Shot 2559-08-21 at 5.17.25 PM
Version 2:
Screen Shot 2559-08-21 at 5.17.25 PM


(2.) Ramathibodi Tumor BioBank System:

Screen Shot 2559-08-21 at 5.22.24 PM


(3.) Thai Autism Screening and Diagnostic Platform (โครงการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วย กลุ่มอาการออทิซึมสเปคตรัมชาวไทย):

Screen Shot 2559-08-21 at 5.23.50 PM         Screen Shot 2559-08-21 at 6.12.02 PM


(4.) Snakebite Clinical Decision Support System (ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยงูกัด):

Screen Shot 2559-08-21 at 5.26.47 PM           Screen Shot 2559-08-21 at 5.27.27 PM