การตรวจโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (Chromosomal Microarray: CMA)

การตรวจโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (Chromosomal Microarray: CMA) ในผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม พัฒนาการล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง และพิการซ้ำซ้อนแต่กำเนิด ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเด็กเอง ครอบครัว และส่งผลในระดับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชากรในระยะยาว ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน เราสามารถวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นตั้งแต่เด็กอายุยังน้อย ส่งผลให้เด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการช่วยเหลือและฝึกทักษะพัฒนาการตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อเด็กและครอบครัวในระยะยาว ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กที่พบส่วนหนึ่งเป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิซึม เด็กที่มีระดับสติปัญญาบกพร่อง และเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนแต่กำเนิด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดกลุ่มอาการเหล่านี้ได้…

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "Metabolomics and Systems Biology for the Development of Human Vaccines"

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “Metabolomics and Systems Biology for the Development of Human Vaccines” โดย ดร.ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง A108…

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในหัวข้อ "Modeling living systems from macroscopic and molecular approaches: Specific case studies of chemical morphogenesis and non-bonded interactions"

ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “Modeling living systems from macroscopic and molecular approaches: Specific case studies of chemical morphogenesis and non-bonded interactions” โดย…

กรรมการบริหารกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience (ICBS) Center's Steering Committee)

ภาพกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience (ICBS) Center’s Steering Committee)   ที่มา : www.facebook.com/icbs.mu

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต หลักสูตรนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต หลักสูตรนานาชาติ(ดูรายละเอียด) Doctor of Philosophy Program in Translational Medicine (International Program) โดยอาจารย์ ดร. พญ. ณฐินี จินาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต…